Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

arwenan1
arwenan1
3064 5ed7 500
arwenan1
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaWlodara Wlodara
arwenan1
arwenan1
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromtimetolove timetolove viamesoute mesoute
arwenan1
Reposted fromshakeme shakeme viaForestMan ForestMan
arwenan1
arwenan1
arwenan1
arwenan1
3057 6f20 500
Fjaðrárgljúfur, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaKaBoom KaBoom
arwenan1

Buntzen.

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaKaBoom KaBoom
arwenan1
4891 b5d2 500
Reposted fromantichris antichris viaKaBoom KaBoom
arwenan1
Reposted frombluuu bluuu viaKaBoom KaBoom
arwenan1
Reposted frombluuu bluuu viaKaBoom KaBoom
arwenan1
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major
arwenan1
4188 2699
Reposted fromursa-major ursa-major
arwenan1
4196 5333
Reposted fromursa-major ursa-major
arwenan1
Hohenzollern Castle, Germany.
arwenan1
6750 1009
Reposted frompulperybka pulperybka viarabarbarowy rabarbarowy
arwenan1
6331 04aa 500
Reposted frompulperybka pulperybka viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl